Regulamin

Treść regulaminu rezerwacji oraz obiektu

Regulamin obiektu „Tajgołka”

§ 1 Definicje

DOMEK – domek wiejski, amerykański, etniczny, regionalny lub francuski usytuowany na terenie obiektu „Tajgołka”;

GOŚĆ – osoba fizyczna, na rzecz której dokonana została rezerwacja;

OPŁATA ZA POBYT – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku, określonej w dziele Oferta dostępnym na stronie www.tajgolka.pl oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;

RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy Wynajmującego

DLA PRZELEWÓW KRAJOWYCH:
A2 s.c. Joanna, Leszek Frankiewicz
Ul.Lichajówki 10
34-531 Murzasichle

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
Nr konta: 36 87910009 0000 0000 1254 0005

DLA PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:
A2 s.c. Joanna, Leszek Frankiewicz
Ul.Lichajówki 10
34-531 Murzasichle

BNP Paribas Bank
SWIFT: PPABPLP1GD1
Account number: PL 64 1600 1042 0002 0142 2515 5021

REZERWUJĄCY – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca rezerwacji Domku;

WYNAJMUJĄCY – właściciel lub upoważniona przez niego osoba fizyczna.

§ 2 Zasady rezerwacji

 1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: kontakt@tajgolka.pl lub telefonicznie pod numerem +48 18 200 16 59.
 2. Zgłoszenie powinno obejmować następujące dane: (a) imię i nazwisko lub nazwę Rezerwującego; (b) liczbę, a także imiona i nazwiska Gości; (c) dokładny termin pobytu; (d) określenie Domku; (e) oświadczenie, że przynajmniej jednym z Gości jest osoba pełnoletnia.
 3. Wstępna rezerwacja wiąże Wynajmującego przez 2 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.
 4. Warunkiem dokonania ostatecznej rezerwacji jest przesłanie w okresie związania Wynajmującego wstępną rezerwacją potwierdzenia przelewu/wpłaty na Rachunek bankowy Wynajmującego zaliczki w wysokości do 50% Opłaty za pobyt na adres kontakt@tajgolka.pl.
 5. Niedopuszczalne jest dokonanie rezerwacji na rzecz jedynie osób niepełnoletnich.

§ 3 Odwołanie rezerwacji

 1. Rezerwujący oraz Gość uprawnieni są do odwołania rezerwacji w terminie do 45 dni (60 dni w przypadku Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Sylwestra) przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni (60 dni w przypadku Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Sylwestra) dla dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% Opłaty za pobyt.
 3. Wynajmujący uprawniony jest do dokonania potrącenia należności, o której mowa w ust. 2 z kwotą zaliczki, o której mowa w § 1 ust. 4.

§ 4 Warunki płatności

 1. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zaliczki, o której mowa w § 1 ust. 4 dokonywana jest w dniu przyjazdu.
 2. Płatność może zostać uregulowana gotówką.
 3. W razie niedokonania płatności, o której mowa w ust. 1 uważa się, iż Gość odwołał rezerwację.

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie

 1. Warunkiem zakwaterowania w Domku jest dokonanie płatności, o której mowa w § 3 ust. 1.
 2. Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 3. Goście obowiązani są opuścić zajmowany Domek do godziny 10:00 w dniu, który jest ostatnim dniem pobytu.
 4. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego.
 5. W razie ustalenia podczas wykwaterowania, iż w okresie pobytu Gościa w Domku powstały jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia lub szkody, Wynajmujący oraz Gość sporządzą na tę okoliczność protokół. W razie odmowy podpisania protokołu przez Gościa, przyjmuje się, iż protokół podpisany przez Wynajmującego ma moc protokołu podpisanego przez Wynajmującego i Gościa.

§ 6 Zasady pobytu

 1. Na terenie obiektu (wewnątrz obiektu) „Tajgołka” obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Zakazane jest używanie w Domku otwartego ognia (m.in. świeczek, lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych).
 3. Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren obiektu „Tajgołka”.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 06:00.
 5. Śniadania podawane są w budynku głównym w godzinach 09:00-10:00, o ile co innego nie zostało ustalone z Gościem.
 6. Goście uprawnieni są do korzystania z parkingu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
 7. Goście uprawnieni są do korzystania ze SPA oraz salonu z kominkiem położonych w budynku głównym, a także korzystania z leżaków bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel, ręczniki. Wymiana ręczników i ewentualnie pościeli odbywa się za dodatkową opłatą

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód na skutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.
 2. Goście są solidarnie odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez osoby ich odwiedzające.
 3. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu „Tajgołka”.
 4. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w ust. 3, Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

§ 8 Akceptacja Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej www.tajgolka.pl, jest dostępny w recepcji oraz zostanie udostępniony zainteresowanym Rezerwującym przed dokonaniem rezerwacji w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.
 2. Dokonanie ostatecznej rezerwacji Domku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.